دروس ارائه شده رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی ترم دوم88

فرم ثبت نام contact ÂãæÒÔ˜Ïå ˜ÔÇæÑÒی ÔåÑیÇÑ برنامه کلاسی ترم دوم 88 برنامه هفتگی ترم دوم88 برنامه ترم اول کارشناسی88-89 برنامه هفتگی ترم دوم کارشناسی88-89 دروس ارائه شده پرورش دام ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته کنترل کیفیت ترم دوم 88 دروس ارائه شده مرغداری صنعتی ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته زنبورداری عسل ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته پرورش گاوهای صنعتی ترم دوم88 دروس ارائه شده رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی ترم دوم 88 

    دروس ارائه شده براي دانشجويان رشته ....................ترم.................در نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

 

رديف

كد درس

نام درس

 واحد تئوري

واحد عملي

جمع واحد

1

7102

زبان فارسي

-

-

3

2

7153

فيزيك پيش

-

-

2

3

6451

عمليات كارگاهي

-

-

2

4

7151

رياضي پيش

-

-

2

5

6438

تعمير متورهاي سبك

-

-

2

6

1725

اخلاق اسلامي

-

-

2

7

5247

شيمي عمومي

-

-

3

8

6445

پمپهاي آبياري

-

-

2

9

7152

زبان پيش

-

-

2

 

    دروس ارائه شده براي دانشجويان رشته ....................ترم.................در نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

رديف

كد درس

نام درس

 واحد تئوري

واحد عملي

جمع واحد

1

1024

رياضي عمومي

-

-

3

2

5260

فيزيك عمومي

-

-

3

3

6441

تعمير تراكتور

-

-

4

4

5106

محاسبات فني جبراني

-

-

2

5

7103

زبان عمومي

-

-

3

6

6446

ماشين هاي زراعي (1)

-

-

2

7

1068

مكانيك سيالات

-

-

2

8

7105

تربيت بدني

-

-

1

9

 

 

-

-

 

 

   دروس ارائه شده براي دانشجويان رشته ....................ترم.................در نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

رديف

كد درس

نام درس

 واحد تئوري

واحد عملي

جمع واحد

1

6450

ماشينهاي دامپروري

-

-

4

2

1725

اخلاق اسلامي

-

-

2

3

6442

فرآيند ساخت و توليد

-

-

2

4

6443

مديريت تعمير و نگهداري

-

-

2

5

1712

اصول سرپرستي

-

-

2

6

1200

پروژه

-

-

2

7

7127

تنظيم خانواده

-

-

1

8

6444

الكترونيك در كشاورزي

-

-

3

9

1076

هيدروليك

-

-

2

10

6440

مقاومت مصالح

 

 

3

٭دانشجويان عزيز پس ازبررسي مشكلات احتمالي را به آموزش گزارش كنند.