برنامه ترم اول کارشناسی

فرم ثبت نام contact ÂãæÒÔ˜Ïå ˜ÔÇæÑÒی ÔåÑیÇÑ برنامه کلاسی ترم دوم 88 برنامه هفتگی ترم دوم88 برنامه ترم اول کارشناسی88-89 برنامه هفتگی ترم دوم کارشناسی88-89 دروس ارائه شده پرورش دام ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته کنترل کیفیت ترم دوم 88 دروس ارائه شده مرغداری صنعتی ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته زنبورداری عسل ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته پرورش گاوهای صنعتی ترم دوم88 دروس ارائه شده رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی ترم دوم 88 

رشته تحصيلی : ماشينهاي كشاورزي       سال ورود : 88    ترم : اول    بهمن ماه 88

ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

يکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

رياضي عمومي (ذكي)(405)

پمپها و ايستگاههاي پمپاژ ( صادق زاده

 

 

مكانيك سيالات                          ( صحرائيان )(403)

سه شنبه

استاتيك (صحرائيان)(403)

مكانيك سيالات ( صحرائيان )(404)

آمار و احتمالات(مرآتي)(403)

رياضي (ذكي)(403)

مباني نظري اسلام 2                  (تفرشي )(403)

چهارشنبه

 

 

آمار و

احتمالات(مرآتي)(404)

 

زراعت غلات (  انصاري )(402)

عمليات زراعت غلات (انصاري)(402)

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

  • کلاسهاي ساعت 12 به منظور اقامه نماز از ساعت 30/12 آغاز می گردند .

                                                             كارشناسي

               رشته تحصيلی :   پرورش طيور   سال ورود :88   ترم : اول    بهمن ماه88  

            ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

19 ـ 18

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

يکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

شيمي تجزيه ( عرب زاده )(405)

آز - شيمي تجزيه           ( عرب زاده )(405)

 

 

مباني نظري اسلام 2 (تفرشي )(404)

 

چهارشنبه

ژنتيك 2 ( خليق )(404)

 

رياضي ( صحرائيان )

(404)

 

 

 

 

اقتصاد دامپروري 

( قليزاده )(401)

پنجشنبه

تغذيه و جيره نويسي  (طاهري )(404)

عمليات تغذيه و جيره نويسي (طاهري )(404)

مديريت پرورش طيور ( قلي بيگي ) (404)

 

 

  • کلاسهاي ساعت 12 به منظور اقامه نماز از ساعت 30/12 آغاز می گردند .

 

كارشناسي

 

رشته تحصيلی : توليدات دامي      سال ورود : 88  ترم : اول    بهمن ماه 88

ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

شنبه

 

 

 

 

 

 

يکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

آشنايي با كامپيوتر(سايت )

 

 

سه شنبه

 

 

 

آمار و احتمالات 

( مرآتي

)(401)

 

عمليات آشنايي با كامپيوتر

(سايت )

 

 

مباني نظري اسلام 2(تفرشي)(404)

 

چهارشنبه

ژنتيك  ( خليق)(404)

شير و فرآوردهاي آن (سماواتي) (401)

عمليات شير و فرآوردهاي آن (سماواتي)(401)

 

بيوشيمي (كاويانپور )(405)(19-16)

پنجشنبه

ماشينهاي دامپروري ( صادق زاده )

عمليات ماشينهاي دامپروري                   

( صادق زاده ) (گارگاه )

 

 

 

 

 

  • کلاسهاي ساعت 12 به منظور اقامه نماز از ساعت 30/12 آغاز می گردند .                                                 كارشناسي