دروس ارائه شده پرورش دام

فرم ثبت نام contact ÂãæÒÔ˜Ïå ˜ÔÇæÑÒی ÔåÑیÇÑ برنامه کلاسی ترم دوم 88 برنامه هفتگی ترم دوم88 برنامه ترم اول کارشناسی88-89 برنامه هفتگی ترم دوم کارشناسی88-89 دروس ارائه شده پرورش دام ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته کنترل کیفیت ترم دوم 88 دروس ارائه شده مرغداری صنعتی ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته زنبورداری عسل ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته پرورش گاوهای صنعتی ترم دوم88 دروس ارائه شده رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی ترم دوم 88 

    دروس ارائه شده براي دانشجويان رشته ....................ترم.................در نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

 

رديف

كد درس

نام درس

 واحد تئوري

واحد عملي

جمع واحد

1

5260

فيزيك عمومي

-

-

3

2

7151

رياضي پيش

-

-

2

3

5271

بهداشت دام

-

-

2

4

1725

اخلاق اسلامي

-

-

2

5

9361

جامعه شناسي

-

-

2

6

7152

زبان پيش

-

-

2

7

1138

ساختمان وتاسيسات

-

-

2

8

7105

تربيت بدني

-

-

1

9

1713

شيمي آلي

-

-

3

 

    دروس ارائه شده براي دانشجويان رشته ....................ترم.................در نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

رديف

كد درس

نام درس

 واحد تئوري

واحد عملي

جمع واحد

1

9531

بيوشيمي

-

-

2

2

1700

رياضي عمومي

-

-

3

3

6433

مرتع داري

-

-

2

4

7103

زبان عمومي

-

-

3

5

5270

ژنتيك

-

-

2

6

7102

زبان فارسي

-

-

3

7

5278

رفتار شناسي دام

-

-

2

8

5273

سرويس كاربرد ماشينهاي دامپروري

-

-

2

9

 

 

-

-

 

 

   دروس ارائه شده براي دانشجويان رشته ....................ترم.................در نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

رديف

كد درس

نام درس

 واحد تئوري

واحد عملي

جمع واحد

1

9392

اصول سرپرستي

-

-

2

2

5276

پرورش گوساله

-

-

2

3

5277

ركود گيري

-

-

2

4

5274

پرورش گوسفند و بز

-

-

3

5

9383

اقتصاد دامپروري

-

-

2

6

9381

زبان فني

-

-

2

7

7127

تنظيم خانواده

-

-

1

8

1725

اخلاق اسلامي

-

-

2

9

 

 

-

-

 

 

٭دانشجويان عزيز پس ازبررسي مشكلات احتمالي را به آموزش گزارش كنند.