دروس ارائه شده رشته پرورش زنبور عسل ترم دوم88

فرم ثبت نام contact ÂãæÒÔ˜Ïå ˜ÔÇæÑÒی ÔåÑیÇÑ برنامه کلاسی ترم دوم 88 برنامه هفتگی ترم دوم88 برنامه ترم اول کارشناسی88-89 برنامه هفتگی ترم دوم کارشناسی88-89 دروس ارائه شده پرورش دام ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته کنترل کیفیت ترم دوم 88 دروس ارائه شده مرغداری صنعتی ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته زنبورداری عسل ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته پرورش گاوهای صنعتی ترم دوم88 دروس ارائه شده رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی ترم دوم 88 

    دروس ارائه شده براي دانشجويان رشته ....................ترم.................در نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

 

رديف

كد درس

نام درس

 واحد تئوري

واحد عملي

جمع واحد

1

1090

جامعه شناسي

-

-

2

2

7151

رياضي پيش

-

-

2

3

7152

زبان پيش

-

-

2

4

1725

اخلاق اسلامي

-

-

2

5

7105

تربيت بدني

-

-

1

6

7102

زبان فارسي

-

-

3

7

1086

اقتصاد و بازاريابي

-

-

2

8

6534

زيست شناسي گياهي وجانوري

-

-

3

9

1008

حشره شناسي

-

-

3

 

    دروس ارائه شده براي دانشجويان رشته ....................ترم.................در نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

رديف

كد درس

نام درس

 واحد تئوري

واحد عملي

جمع واحد

1

6083

كاربرد رايانه

-

-

2

2

7103

زبان عمومي

-

-

3

3

1700

رياضي عمومي

-

-

3

4

1724

مباني نظري اسلام

-

-

2

5

1081

فيزيك عمومي

-

-

3

6

1007

گياهشناسي

-

-

3

7

6525

پرورش زنبور عسل

-

-

3

8

 

 

-

-

 

9

 

 

-

-

 

 

   دروس ارائه شده براي دانشجويان رشته ....................ترم.................در نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

رديف

كد درس

نام درس

 واحد تئوري

واحد عملي

جمع واحد

1

8731

آمار

-

-

2

2

6526

اكولوژي

-

-

2

3

6533

پرورش ملكه

-

-

3

4

6083

كاربرد رايانه

-

-

2

5

7127

تنظيم خانواده

-

-

1

6

9353

شيمي آلي

-

-

3

7

6529

گياهان شهد زا

-

-

3

8

6531

مرفولوژي

-

-

2

9

1121

هوا واقليم

-

-

2

 

٭دانشجويان عزيز پس ازبررسي مشكلات احتمالي را به آموزش گزارش كنند.