دروس ارائه شده رشته کنترل کیفیت

فرم ثبت نام contact ÂãæÒÔ˜Ïå ˜ÔÇæÑÒی ÔåÑیÇÑ برنامه کلاسی ترم دوم 88 برنامه هفتگی ترم دوم88 برنامه ترم اول کارشناسی88-89 برنامه هفتگی ترم دوم کارشناسی88-89 دروس ارائه شده پرورش دام ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته کنترل کیفیت ترم دوم 88 دروس ارائه شده مرغداری صنعتی ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته زنبورداری عسل ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته پرورش گاوهای صنعتی ترم دوم88 دروس ارائه شده رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی ترم دوم 88 

    دروس ارائه شده براي دانشجويان رشته ....................ترم.................در نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

 

رديف

كد درس

نام درس

 واحد تئوري

واحد عملي

جمع واحد

1

7151

رياضي پيش

-

-

2

2

7153

فيزيك پيش

-

-

2

3

7102

زبان فارسي

-

-

3

4

7152

زبان پيش

-

-

2

5

7154

شيمي پيش

-

-

3

6

1725

اخلاق اسلامي

-

-

2

7

1714

شيمي تجزيه

-

-

3

8

1713

شيمي آلي

-

-

2

9

7105

تربيت بدني

-

-

1

 

    دروس ارائه شده براي دانشجويان رشته ....................ترم.................در نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

رديف

كد درس

نام درس

 واحد تئوري

واحد عملي

جمع واحد

1

1700

رياضي عمومي

-

-

3

2

7102

زبان عمومي

-

-

3

3

1724

مباني نظري اسلام

-

-

2

4

1712

اصول سرپرستي

-

-

2

5

1716

آمار و احتمالات

-

-

2

6

1715

شيمي فيزيك

-

-

2

7

6087

ميكروبيولوژي

-

-

3

8

1087

بيوشيمي

-

-

2

9

 

 

-

-

 

 

   دروس ارائه شده براي دانشجويان رشته ....................ترم.................در نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

رديف

كد درس

نام درس

 واحد تئوري

واحد عملي

جمع واحد

1

6095

ارزيابي حسي

-

-

2

2

6089

سم شناسي

-

-

2

3

6098

روشهاي سريع ارزيابي

-

-

2

4

6094

كنترل كيفيت (2)

-

-

2

5

6091

اصول فرآيند

-

-

2

6

1725

اخلاق اسلامي

-

-

2

7

1206

كارآفريني

-

-

3

8

7127

تنظيم خانواده

-

-

1

9

6092

اثر فرآيند

-

-

2

10

6090

تغذيه كاربردي

-

-

2

11

6083

كاربرد رايانه

-

-

2

٭دانشجويان عزيز پس ازبررسي مشكلات احتمالي را به آموزش گزارش كنند.