دروس ارائه شده مرغداری صنعتی

فرم ثبت نام contact ÂãæÒÔ˜Ïå ˜ÔÇæÑÒی ÔåÑیÇÑ برنامه کلاسی ترم دوم 88 برنامه هفتگی ترم دوم88 برنامه ترم اول کارشناسی88-89 برنامه هفتگی ترم دوم کارشناسی88-89 دروس ارائه شده پرورش دام ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته کنترل کیفیت ترم دوم 88 دروس ارائه شده مرغداری صنعتی ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته زنبورداری عسل ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته پرورش گاوهای صنعتی ترم دوم88 دروس ارائه شده رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی ترم دوم 88 

    دروس ارائه شده براي دانشجويان رشته ....................ترم.................در نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

 

رديف

كد درس

نام درس

 واحد تئوري

واحد عملي

جمع واحد

1

7102

زبان فارسي

-

-

3

2

7151

رياضي پيش

-

-

2

3

7152

زبان پيش

-

-

2

4

1725

اخلاق اسلامي

-

-

2

5

1719

آزمايشگاه زيست شناسي

-

-

1

6

1720

زيست شناسي

-

-

1

7

1713

شيمي آلي

-

-

2

8

6190

بيماريهاي مرغ

-

-

3

9

6189

ترويج

-

-

3

10

7105

تربيت بدني

-

-

1

 

    دروس ارائه شده براي دانشجويان رشته ....................ترم.................در نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

رديف

كد درس

نام درس

 واحد تئوري

واحد عملي

جمع واحد

1

6083

كاربرد رايانه

-

-

2

2

7103

زبان عمومي

-

-

3

3

6168

تجزيه مواد غذايي

-

-

3

4

6158

ميكروبيولوژي

-

-

2

5

1087

بيوشيمي

-

-

2

6

1700

رياضي  عمومي

-

-

3

7

6182

تجهيزات مرغداري

-

-

3

8

6188

سرپرستي واحدهاي جوجه كشي

-

-

2

9

 

 

-

-

 

 

   دروس ارائه شده براي دانشجويان رشته ....................ترم.................در نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

رديف

كد درس

نام درس

 واحد تئوري

واحد عملي

جمع واحد

1

6180

تغذيه اختصاصي مرغ

-

-

3

2

6162

آمار

-

-

2

3

6164

زراعت

-

-

2

4

6178

پرورش نيمچه تخم گذار

-

-

3

5

6186

نژاد مرغ

-

-

3

6

6183

تاسيسات مرغداري

-

-

3

7

6083

كاربرد رايانه

-

-

2

8

6160

اقليم شناسي

-

-

2

9

 

 

-

-

 

٭دانشجويان عزيز پس ازبررسي مشكلات احتمالي را به آموزش گزارش كنند.