برنامه کلاسی ترم دوم 88

فرم ثبت نام contact ÂãæÒÔ˜Ïå ˜ÔÇæÑÒی ÔåÑیÇÑ برنامه کلاسی ترم دوم 88 برنامه هفتگی ترم دوم88 برنامه ترم اول کارشناسی88-89 برنامه هفتگی ترم دوم کارشناسی88-89 دروس ارائه شده پرورش دام ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته کنترل کیفیت ترم دوم 88 دروس ارائه شده مرغداری صنعتی ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته زنبورداری عسل ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته پرورش گاوهای صنعتی ترم دوم88 دروس ارائه شده رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی ترم دوم 88 

رشته تحصيلی : تکنولوژی پرورش دام    شبانه     سال ورود : 88   ترم : دوم      بهمن ماه 88  

             

 ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

زبان عمومي                                (عزيزي)

عمليات سرويس كاربرد ماشينهاي دامپروري(صادق زاده)

سرويس وكاربردماشينهاي دامپروري(صادق زاده)

 

رياضي عمومي (باقري)

 

چهارشنبه

 

 

رفتار شناسي دام ( خليق ) 

عمليات رفتار شناسي دام ( خليق ) 

ادبيات (خانم صياد)

 

پنجشنبه

 

 

مرتعداري ( سيديان )

ژنتيك (قلي بيگي)

عمليات مرتعداري ( سيديان )

بيوشيمي (شاملو)

عمليات مرتعداري ( سيديان )

  • کلاسهايی که با رنگ تيره مشخص شده در ساختمان جديد آموزشکده تشکيل می گردد .
  • کلاسهاي ساعت 12 به منظور اقامه نماز از ساعت 30/12 آغاز می گردند .

 

رشته تحصيلی : گاوداری صنعتی    روزانه     سال ورود :87    ترم : سوم      بهمن ماه 88       

 ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

شنبه

 

 

 

 

يکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

نژادهاي گاو            ( يزدان ) 

عمليات نژادهاي گاو           ( يزدان )

تغذيه گاو           ( محمدپور )

عمليات تغذيه گاو ( محمدپور )

آمار ( مرآتي )

 

سه شنبه

پرواربندي )فتاح )

عمليات پرواربندي ( فتاح )      

پرورش تليسه و گاو نر (فتاح )

عمليات پرورش تليسه و گاو نر ( خانم قاسمی )

 

 

چهارشنبه

ارزيابي تيپ ( خانم قاسمي ) 

عمليات ارزيابي تيپ ( خانم قاسمي )

 

 فيزيك عمومي(شكري)

 

رفتارشناسي (خليق)

 

پنجشنبه

 

 

اقليم شناسي             ( سيديان ) 

كاربرد رايانه (كاشف) (سایت )

 

  • کلاسهايی که با رنگ تيره مشخص شده در ساختمان جديد آموزشکده تشکيل می گردد .
  • کلاسهاي ساعت 12 به منظور اقامه نماز از ساعت 30/12 آغاز می گردند .

رشته تحصيلی : كنترل كيفيت مواد غذايي روزانه   سال ورود :88   ترم : دوم     بهمن ماه 88           

 

ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

 

شنبه

رياضي عمومي ( غافرين )

 

 

 

يکشنبه

شيمي فيزيك ( عرب زاده )

آز-شيمي فيزيك ( عرب زاده )

 

زبان عمومي(ملائكه)

 

بيوشيمي (شاملو)

 

دوشنبه

 

اصول سرپرستي(مرآتي)

آمار(مرآتي)

 

 

مباني نظري اسلام      (سادات رسول)

 

سه شنبه

 

 

ميكرو بيولوژي (تقي نژاد)

آز- ميكرو بيولوژي (تقي نژاد)

 

چهارشنبه

 

 

 

آمار ( مرآتي )

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

  • کلاسهايی که با رنگ تيره مشخص شده در ساختمان جديد آموزشکده تشکيل می گردد .
  • کلاسهاي ساعت 12 به منظور اقامه نماز از ساعت 30/12 آغاز می گردند .

 

رشته تحصيلی : پرورش زنبورعسل  روزانه       سال ورود : 87  ترم : سوم     بهمن ماه 88           

 

ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

شنبه

 

 

 

 

يکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

اكولوژي ( حيدري )

 

كاربرد رايانه (كاشف)

سه شنبه

 

 

پرورش ملكه (ميرزايي)

عمليات پرورش ملكه (ميرزايي)

چهارشنبه

آمار(مرآتي)

 

شيمي آلي  ( كاويانپور )     

آز - شيمي آلي ( كاويانپور )

تنظيم خانواده                ( غلامي)

 

پنجشنبه

هواواقليم (سيديان)

 عمليات گياهان شهدزا ( خانم فرح زادي )

گياهان شهدزا ( خانم فرح زادي )

مرفولوژي       ( سرداربنده )

عمليات مرفولوژي              ( سرداربنده )

 

  • کلاسهايی که با رنگ تيره مشخص شده در ساختمان جديد آموزشکده تشکيل می‌گردد .
  • کلاسهاي ساعت 12 به منظور اقامه نماز از ساعت 30/12 آغاز می‌گردند .

 

 

رشته تحصيلی : مرغداري صنعتي   روزانه    سال ورود : 87   ترم : سوم    بهمن ماه 88

ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

     

 

 

آمار ( مرآتي )

 

سه شنبه

 

كاربردرايانه ( سايت )

 

زراعت (گودرزي)

عمليات زراعت (گودرزي)

 

چهارشنبه

تاسيسات مرغداري (همداني)

عمليات تاسيسات مرغداري (همداني)

نژاد مرغ (  خانم عبدالهي )

عمليات نژاد مرغ (  خانم عبدالهي )

پنجشنبه

تغذيه اختصاصي مرغ (بديعي ) 

عمليات تغذيه اختصاصي مرغ (بديعي ) 

پرورش نيمچه تخمگذار ( بديعي )

عمليات پرورش نيمچه تخمگذار      ( بديعي )

اقليم شناسي ( سيديان ) 

عمليات پرورش نيمچه تخمگذار ( بديعي )

  

 

رشته تحصيلی : مکانيک ماشينهای کشاورزی    روزانه     سال ورود : 88   ترم : دوم   بهمن ماه 88 

            

 ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

شنبه

ماشينهاي زراعي  1       ( صحرائيان )

عمليات ماشينهاي زراعي 1 ( صحرائيان )

مكانيك سيالات ( صحرائيان)

فيزيك عمومي                    ( خانم ايماني)

آز -  فيزيك عمومي            خانم ايماني)          ساعت  (19-17)

يکشنبه

رياضي عمومي (  )

عمليات تعمير تراكتور           ( عروجلو)( گارگاه )

عمليات تعمير تراكتور (ذكي) ( گارگاه )

تعمير تراكتور (ذكي)

دوشنبه

زبان عمومي ( مهدلو)

 

 

 

محاسبات فني جبراني (صحرائيان)

تربيت بدني (خمسه )

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

  • کلاسهايی که با رنگ تيره مشخص شده در ساختمان جديد آموزشکده تشکيل می گردد .
  • کلاسهاي ساعت 12 به منظور اقامه نماز از ساعت 30/12 آغاز می گردند .

 

آموزشکده کشاورزی شهریار