دروس ارائه شده رشته گاوداری صنعتی ترم دوم 88

فرم ثبت نام contact ÂãæÒÔ˜Ïå ˜ÔÇæÑÒی ÔåÑیÇÑ برنامه کلاسی ترم دوم 88 برنامه هفتگی ترم دوم88 برنامه ترم اول کارشناسی88-89 برنامه هفتگی ترم دوم کارشناسی88-89 دروس ارائه شده پرورش دام ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته کنترل کیفیت ترم دوم 88 دروس ارائه شده مرغداری صنعتی ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته زنبورداری عسل ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته پرورش گاوهای صنعتی ترم دوم88 دروس ارائه شده رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی ترم دوم 88 

    دروس ارائه شده براي دانشجويان رشته ....................ترم.................در نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

 

رديف

كد درس

نام درس

 واحد تئوري

واحد عملي

جمع واحد

1

6163

بيماريهاي گا و

-

-

3

2

7151

رياضي پيش

-

-

2

3

7152

زبان پيش

-

-

2

4

1725

اخلاق اسلامي

-

-

2

5

1713

شيمي آلي

-

-

2

6

6171

تاسيسات و تجهيزات

-

-

3

7

9419

فيزيك عمومي

-

-

2

8

1719

زيست شناسي

-

-

1

9

1720

آزمايشگاه زيست شناسي

-

-

1

10

6164

اصول زراعت

-

-

2

 

    دروس ارائه شده براي دانشجويان رشته ....................ترم.................در نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

رديف

كد درس

نام درس

 واحد تئوري

واحد عملي

جمع واحد

1

1700

رياضي عمومي

-

-

2

2

6159

ترويج

-

-

3

3

6158

ميكروبيولوژي

-

-

2

4

1087

بيوشيمي

-

-

3

5

7103

زبان عمومي

-

-

2

6

6167

بهداشت پستان

-

-

3

7

6161

ژنتيك

-

-

2

8

1724

مباني نظري اسلام

-

-

2

9

7105

تربيت بدني

-

-

 

 

   دروس ارائه شده براي دانشجويان رشته ....................ترم.................در نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

رديف

كد درس

نام درس

 واحد تئوري

واحد عملي

جمع واحد

1

6174

نژادهاي گاو

-

-

2

2

6173

تغذيه گاو

-

-

2

3

6162

آمار

-

-

2

4

6165

پرواربندي

-

-

2

5

6169

پرورش تليسه و گاوداري

-

-

2

6

6176

ارزيابي تيپ

-

-

3

7

6083

كاربرد رايانه

-

-

2

8

6166

 رفتار شناسي

-

-

1

9

6160

اقليم شناسي

-

-

2

10

9419

فيزيك عمومي

-

-

2

٭دانشجويان عزيز پس ازبررسي مشكلات احتمالي را به آموزش گزارش كنند