برنامه هفتگی ترم دوم

فرم ثبت نام contact ÂãæÒÔ˜Ïå ˜ÔÇæÑÒی ÔåÑیÇÑ برنامه کلاسی ترم دوم 88 برنامه هفتگی ترم دوم88 برنامه ترم اول کارشناسی88-89 برنامه هفتگی ترم دوم کارشناسی88-89 دروس ارائه شده پرورش دام ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته کنترل کیفیت ترم دوم 88 دروس ارائه شده مرغداری صنعتی ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته زنبورداری عسل ترم دوم 88 دروس ارائه شده رشته پرورش گاوهای صنعتی ترم دوم88 دروس ارائه شده رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی ترم دوم 88 

رشته تحصيلی : مکانيک ماشينهای کشاورزی     سال ورود : 88    ترم : اول    بهمن ماه 88  شبانه

 ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

شنبه

زبان فارسی(خانم صیاد)

                                                               فيزيک پيش

                                       

عمليات کارگاهی            ( صادق زاده )  ()

 

رياضی پيش ( غافرين)()

19-17

يکشنبه

عمليات  تعمير موتورهای سبک            

  ( صحرائيان ) (202)

  تعمير موتورهای سبک

( صحرائيان )

  (202)

  عمليات  تعمير موتورهای سبک            

  ( صحرائيان ) (كارگاه)

 

اخلاق اسلامی (سادات رسول)

 

 

دوشنبه

 

عمليات کارگاهی ( محمدلو ) 

( كارگاه ماشين آلات )

 

شيمي عمومي ( عرب زاده )

آزمايشگاه  شيمي عمومي                 ( بهبودي)

(آز - شيمي  )

سه شنبه

پمپ های آبياری

 

عمليات  پمپ های آبياری(ذكي)                                           

 

 

زبان پيش (عزيزي)

 

چهارشنبه

 

 

پنجشنبه

 

 

 

         

 

 

ظظ

کلاسهايی که با رنگ تيره مشخص شده در ساختمان جديد آموزشکده تشکيل می گردد .

رشته تحصيلی : کنترل کيفيت مواد غذايی         سال ورود : 88  ترم : اول    بهمن ماه 88         شبانه   

 ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

شنبه

 

رياضي پيش (غافرين) (202 )

فيزيك پيش () (202 )

زبان فارسی ( خانم صياد)(202)

يکشنبه

 

زبان پيش (ملائكه) (204 )

شيمی پيش ( عرب زاده ) ( 204 )

 

اخلاق اسلامي(سادات رسول)

دوشنبه

شيمی تجزيه ( عرب زاده ) ( 302 )

شيمی آلی

 ( عرب زاده ) ( 302)

 

تربيت بدني (خمسه) 

 

آز ـ شيمي تجزيه (عرب زاده) 19-16

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاسهايی که با رنگ تيره مشخص شده در ساختمان جديد آموزشکده تشکيل می گردد .

کلاسهاي ساعت 12 به منظور اقامه نماز از ساعت 30/12 آغاز می گردند .

 

 

رشته تحصيلی : تکنولوژی پرورش دام         سال ورود : 88  ترم : اول    بهمن ماه 88          

 ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

شنبه

فيزيك عمومي

 

 

 

رياضی پيش

 

 

يکشنبه

 

بهداشت دام

( يزدان )402 

عمليات بهداشت دام ( يزدان ) (402)

اخلاق اسلامي  ( سادات رسول )

دوشنبه

جامعه شناسي (مرآتي ) (401)

 

زبان پيش ( مهدلو ) (401)

عمليات ساختمان و تاسيسات (محمدپور)(401)

ساختمان و تاسيسات (محمدپور )(401)

سه شنبه

تربيت بدني (دستگردي)

 

 

 

شيمي آلي(عرب زاده)(401)

 

شيمي آلي(عرب زاده)

شيمي آلي(عرب زاده

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

کلاسهايی که با رنگ تيره مشخص شده در ساختمان جديد آموزشکده تشکيل می گردد .

کلاسهاي ساعت 12 به منظور اقامه نماز از ساعت 30/12 آغاز می گردند .

رشته تحصيلی : مرغداري صنعتي سال ورود : 88  ترم : اول    بهمن ماه 88      شبانه

      

 ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

شنبه

 

 

زبان فارسی ( خانم صياد)(202)

 

رياضي پيش ( غافرين)

 

يکشنبه

 

 

زبان پيش ( خانم ملائكه)(301)

 

اخلاق اسلامي ( سادات رسول )

 

دوشنبه

آز - زيست شناسي                     ( حيدري )(آز-قديم)

شيمي آلي                                   ( عرب زاده )(301)

زيست شناسي ( حيدري )(301)

بيماريهاي مرغ ( بديعي ) (301)

عمليات بيماريهاي مرغ ( بديعي )(301)

سه شنبه

 

تربيت بدني ( خمسه )

ترويج ( يگانه

 

عمليات ترويج ( يگانه )

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

کلاسهايی که با رنگ تيره مشخص شده در ساختمان جديد آموزشکده تشکيل می گردد .

کلاسهاي ساعت 12 به منظور اقامه نماز از ساعت 30/12 آغاز می گردند .

 

             

  رشته تحصيلی : پرورش زنبور عسل      سال ورود : 88  ترم : اول    بهمن ماه88

          

 ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

19 ـ 18

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

يکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

رياضي پيش (باقري ) (402)

زبان پيش (عزيزي ) (402)

 

اخلاق اسلامي ( تفرشی ) (404)

تربيت بدني (دستگردي)

 

چهارشنبه

زبان فارسي (صياد) 208

اقتصاد و بازاريابي ( قليزاده ) (401)

جامعه شناسي (مرآتي ) (401)

 

 

 

پنجشنبه

 زيست شناهي گياهي و جانوري (فرح زادي ) (402)

عمليات حشره شناسي                                 ( سرداربنده)(201)

حشره شناسي ( سرداربنده ) (402)

آز - زيست شناهي گياهي و جانوري (غلامي) آز

 

 

کلاسهايی که با رنگ تيره مشخص شده در ساختمان جديد آموزشکده تشکيل می گردد .

کلاسهاي ساعت 12 به منظور اقامه نماز از ساعت 30/12 آغاز می گردند .

 

 

رشته تحصيلی : گاوداري صنعتي      سال ورود : 88  ترم : اول    بهمن ماه 88

 ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

يکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

بيماريهاي گاو (فتحي وند )

 

 

سه شنبه

 

رياضي پيش (باقري ) (401)

زبان پيش ( عزيزي ) (402)

اخلاق  اسلامي (تفرشی) (401)

شيمي آلي(شاملو)

چهارشنبه

تأسيسات و تجهيزات (محمدپور) (401)

عمليات تأسيسات و تجهيزات (محمدپور) (401)

 

 

فيزيك عمومي (شكري)404

 

پنجشنبه

زيست شناسي (غلامي)401

آز - زيست  شناسي (غلامي)401

اصول زراعت ( خانم گودرزي ) (401)

عمليات اصول زراعت ( خانم گودرزي ) (401)

عمليات بيماريهاي گاو ( فتحي وند ) (401)

ظظ

کلاسهايی که با رنگ تيره مشخص شده در ساختمان جديد آموزشکده تشکيل می گردد .

     رشته تحصيلی : پرورش زنبور عسل           سال ورود : 88   ترم : دوم                بهمن ماه88

          

 ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

شنبه

 

 

 

 

 

 

يکشنبه

 

 

گياه شناسي(خانم فرح زادي)

عمليات گياه شناسي(خانم فرح زادي)

دوشنبه

كاربردرايانه(كاشف) (سایت )

 

زبان عمومي(مهدلو)

 ‌   مباني نظري اسلام(سادات رسول)

سه شنبه

 

 

رياضي عمومي(باقري)

 

 

چهارشنبه

پرورش زنبور عسل (نجفی )

عمليات پرورش زنبور عسل(نجفی)

 

فيزيك عمومي(شكري)

 

آز-فيزيك عمومي

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاسهايی که با رنگ تيره مشخص شده در ساختمان جديد آموزشکده تشکيل می گردد .

کلاسهاي ساعت 12 به منظور اقامه نماز از ساعت 30/12 آغاز می گردند .

 

 

 

 

رشته تحصيلی : مرغداری صنعتی          سال ورود :88    ترم : دوم         بهمن ماه 88          

 ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

 

دوشنبه

عمليات تجهيزات مرغداري ( محمدپور)204

 

 زبان عمومي (عزيزي )(204)

 

 

 

 

سه شنبه

زبان عمومي (عزيزي )(204)

ميكروبيولوژي(يزدان)301

آز ـ ميكروبيولوژي(يزدان )(204)

بيوشيمي (كاويانپور)405

رياضي عمومي (باقري ) (403)

 

چهارشنبه

تجزيه مواد غذايي( خانم ميرخاور )

آز-تجزيه مواد غذايي( خانم ميرخاور )

 

 

كاربرد رايانه(كاشف) ( سایت )

 

پنجشنبه

سرپرستي موسسه جوجه كشي (محمد پور)

عمليات سرپرستي موسسه جوجه كشي (محمد پور)

 

 

تجهيزات مرغداري ( محمدپور)(204)

 

 

 

.

 

 

رشته تحصيلی : گاوداری صنعتی         سال ورود : 88    ترم :دوم      بهمن ماه 88      

     

ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

شنبه

رياضي عمومي  ( غافرين ) 201

ترويج (صحت ) (204)

عمليات ترويج ( صحت)(204)

 

يکشنبه

آز - ميكروبيولوژي (يزدان)

بيوشيمي(شاملو)  201

زبان عمومي (ملائكه) 201

ميكروبيولوژي (يزدان)

 

دوشنبه

تربيت بدني ‌(خمسه )

بهداشت پستان (بديعي )

عمليات بهداشت پستان (201)

 

 

 

مباني نظري اسلام (آمفي تئاتر)( سادات رسول )

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

ژنتيك (ميرزايي) 203 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاسهايی که با رنگ تيره مشخص شده در ساختمان جديد آموزشکده تشکيل می گردد .

 

 

 

رشته تحصيلی : تکنولوژی پرورش دام         سال ورود : 87   ترم : چهارم   بهمن ماه88               

 ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

اصول سرپرستي (مراتي)(403)

زبان فني (یزدان )

اخلاق اسلامي(سادات رسول)

 

سه شنبه

پرورش گوساله

(قاسمي ) (303)

 

عمليات پرورش گوساله (قاسمي  )(303)

 

رکوردگيری

(فتاح303)

عمليات رکوردگيری  ( فتاح )  (303)

 

چهارشنبه

عمليات پرورش گوسفند و بز

( خانم عبداله ئي )  (302)

پرورش گوسفند و بز

( خانم عبداله ئي )  (302)

تنظيم خانواده (ايزد پناهي)(202)

 

اقتصاد دامپروري(قليزاده)

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

کلاسهايی که با رنگ تيره مشخص شده در ساختمان جديد آموزشکده تشکيل می گردد .

.

 

 

رشته تحصيلی : مکانيک ماشينهای کشاورزی         سال ورود : 87  ترم : چهارم   بهمن ماه 88           

 ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

عمليات فرآيند ساخت

و توليد

( عليدادی  )(201)

فرآيند ساخت

و توليد

( عليدادی  )                     (201)                                                            

 

 

اخلاق اسلامي(سادات رسول)

 

سه شنبه

پروژه

مديريت ،تعمير و نگهداری           ( صحرائيان ) 

اصول سرپرستي ( مرآتي )(203)

 

چهارشنبه

الکترونيک در کشاورزی (بيرجندي)

عمليات الکترونيک در کشاورزی (بيرجندي)

 

ماشينهای دامپروری(صحراييان)

عمليات  ماشينهای دامپروری(صحراييان)

پنجشنبه

مقاومت مصالح ( مريخ )(302)

تنظيم خانواده(غلامي)

 

هيدروليک (گرامی)

(202

عمليات هيدروليک    (گرامی)

(آمفي تئاتر)

 

کلاسهايی که با رنگ تيره مشخص شده در ساختمان جديد آموزشکده تشکيل می گردد ..

 

رشته تحصيلی : كنترل كيفيت مواد غذايي          سال ورود : 87  ترم : چهارم    بهمن ماه 88               

 ايام هفته

9 ـ 8

10 ـ 9

11 ـ 10

12 ـ 11

13 ـ 12

14 ـ 13

15 ـ 14

16 ـ 15

17 ـ 16

18 ـ 17

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

يکشنبه

 

 

اصول فرآيند(ميرخاور)302                   

 

روشهاي سريع ارزيابي                      ( قلي پور

آز - روشهاي سريع ارزيابي                 ( قلي پور )(203)

عمليات اصول فرآيند                    ( قلي پور )  (203)

دوشنبه

كنترل كيفيت                           2(بهرامي)(302)

آز - كنترل كيفيت 2  (بهرامي)(302)

  ارزيابي حسي                 ( بهرامي )(203)

اخلاق اسلامي(سادات رسول)

عمليات ارزيابي حسي                        ( بهرامي)(203)

سه شنبه

كارآفريني (مراتي)(203)

عمليات كارآفريني (مراتي)(203)

سم شناسي                             ( هماپور)(203)

اثر فرآيند (هماپور)(302)

تغذيه كاربردي (هماپور)(302)

چهارشنبه

 

 

 

 

عمليات اصول فرآيند(ميرخاور)302                   

تنظيم خانواده (سماعي )(201)

كاربرد رايانه (خانم علي محمدي)

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاسهايی که با رنگ تيره مشخص شده در ساختمان جديد آموزشکده تشکيل می گردد .

کلاسهاي ساعت 12 به منظور اقامه نماز از ساعت 30/12 آغاز می گردند .